Wmf Perfect

Negi dure, Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

ELŐSZÓ A múlt századi derekas kezdeményezések után a magyar helynév­ kutatásnak a legújabb időkig nagy hiányossága az, hogy sem az újabbkori történeti forrásokban rejtekező végeérhetetlen helynévanyaggal, sem pedig a helyszínen ma gyűjthető helynévadatok töméntelen sokaságával nem nagyon törődött, hanem e helyett jórészt megelégedett a középkori oklevél­ kiadások helynévanyagának vizsgálatával.

A helynévkincs megközelíthető­ sége szempontjából mindenesetre lényegesen könnyebb és, rövidebb ideig tartó munka a jobbára már kiadott és így játszva felhasználható középkori oklevelek aránylag kis tömegében buvárkodni, mint nekivágni a középkoron innentől fennmaradt, eddig szinte teljesen kiaknázatlan gazdag birtok- illetőleg gazdaságtörténeti forrásanyag végeláthatatlan rendjének. A helynévkuta­ tásnak ez a formája, akarva nem akarva, a helyneveknek csak egy vetü­ letét vette számításba negi dure, mikor a helynevek nyelvi vizsgálatából a kérdéses helyneveket teremtő egykori lakosság népiségére igyekezett biztos, legtöbbször azonban csak többé-kevésbbé valószínű és így vitatható megálla­ pításokat tenni.

Helynévkutatásunk ilyen egyoldalú beállítottsága sajná­ latos késleltető hatással volt az újabb, szélesebbkörű gyűjtõtevékenység szük­ ségességének felismerésére és a gyűjtőmunka megindítására. Bár ennek az iránynak voltak — és hihetőleg még lesznek — kimagasló eredményei, nem kétséges, hogy a helynévkutatásnak új lendületet csak minél nagyobb, eddig ismeretlen történeti és jelenkori helynévanyag összegyűjtése, tudo­ mányos közkinccsé tétele adhat.

Mindezt magam nemcsak elméleti síkon hangoztattam és hangoztatom. Gyakorlatban a gyűjtőmunka végzésével negi dure is szakadatlanul igyekeztem rámutatni azokra az érdekes tanulságokra, amelyekre helynévkutatásunk célkitűzéseinek kitágítása révén szert tehetünk.

Tanítványaim és munka­ társaim is ilyen irányban indultak el, s némelyik közülök máris jelentős anyaggal gazdagította egyes területek helynévanyagára vonatkozó gyér ismereteinket. Közöttük is talán a legfáradhatatlanabb és legtöbbet igőrõ tehetség volt a sorainkból tragikus hirtelenséggel kidőlt Gergely Béla.

EHA kód: tavasz F Folytatás fémlik 1. E szk-ban; ín această construcţie; in dieser Wortkonstruktion fogat ~ vkire fenekedik vkire; a avea pică pe cineva; einen Zahn auf jn habén. Heltai Gáspár sp kezével] ebédre az szamosújvari fendrik jővén hozzám [VasNapl.

Rövid ideig, alig két évig végzett helynévgyũjtő munkásságának szép eredményei előtt a legnagyobb elismeréssel kell megállanunk. E kötet anyagának egy része és a tőle gyűjtött, ezután közzéteendő enterobius vermicularis ppt nemcsak az erdélyi helynévkutatás területén végzett gyűjtőmunka jelentős nagyságát mutatja, de megsejteti azt a, talán örökre pótolhatatlan veszteséget is, amely korai halálával helynévkutatásunk ügyét érte.

A fáradságot nem ismerő, a háborús ellátási nehézségeket derűs humorral viselő kutató nem érhette meg, hogy munkája eredményei nap­ világot lássanak. Helyszíni gyűjtését azonban mintaszerű rendben, azaz úgy hagyta hátra, hogy azon a sajtó készítőnek csak lényegbe nem vágó módosításokat, kiegészítéseket kell tennie.

Mikor most az ő helyszíni munkája eredményeinek részleges fel­ használásával sajtó alá rendezem a kolozsmegyei Borsavölgy eddig össze­ gyűjtött történeti és jelenkori helynévanyagát, — különös és szomorú fordítottság! Kolozsvárt, Az adás-vételi szerződések, papi díjlevelek, vallatásos birtokösszeírások, számadá­ sok, csere- osztozó- panasz- szegődő- meg becsűlevelek, vizitációs jegyzőkönyvek, birtokívek, kéziratos egyházközségi történetek és más, az egyházi életnek főként gazdasági mozzanataival kapcsolatos iratok többek között a Közép-Szamos vidékére vonatkozó tekinté­ lyes helynévanyagot is tartalmaztak.

Éppen azért ezt az anyagot kijegyezve és más forrásokból kiegészítve jónak láttam még akkor közlésre előkészíteni. E közlemény kiadása akkori erdélyi elzártsá­ gunk miatt néhány évig késett ugyan, de negi dure mégis megjelenhe­ tettsok érdekes adattal gazdagította a Dés környéki falvak addig ismert történeti h e l y n é v a n y a g á t.

Csak gyűjteményem sajtó alá k é ­ szítése után került kezembe az említett egyházmegyének egy bõl való vallatásos birtokösszeírása. Ennek és a később más levél­ tárakból előkerült történeti forrásoknak helynevekben való gazdag­ sága terelte rá először figyelmemet a kolozsmegyei Borsavölgy helynévanyagára. Főként az Erdélyi Nemzeti Múzeum meg a Magyar Nemzeti Múzeum családi levéltáraiban folytatott kutatómunkám során különösen jelentős történeti helynév-anyag került elő e völgy nehány községére vonatkozólag.

Minthogy azonban a levéltári nyomok sok irányba ágaztak szét, egyre vártam azt a lehetőséget, hogy e forrásokat megközelíthessem. Egyelőre tehát már ezért sem gondolhattam az addig közzétett anyagnak az újabb kutatások során előkerült, menynyiségre is jóval jelentősebb tömegű anyaggal való kiegészítésére.

Külső okokból akkor a negi dure nem tehettem még kísérletet sem a jelenkori adatok gyűjtésére. Erdélyi Tudományos Papilloma vírus 42 Minthogy a jellegzetesen er­ délyi viszonyok a vegyeslakosságú területek felé terelték a figyel­ met, szinte önként kínálkozott kutatási területül az Intézet székhe­ lyéhez húsz-harminc kilométer közelségben fekvő Borsavölgy.

Tá­ volabbi területek, főként a Székelyföld kutatására az akkor már jelentkező háborús közlekedési, élelmezési nehézségek, katonai be­ hivások miatt nem készíthetett az Intézet nagyobbarányú tervezetet.

A rendkívüli viszonyok között kijelölt terv szerint a kutatás lehető­ leg csak négy község, Bádok, Csomafája, Kide és Kolozsborsa vizs­ gálatára terjedt volna k ibizonyos tárgykörökben azonban meg volt negi dure a lehetőség a földrajzi keret kiszélesítésére, az egész Borsa­ völgy, sőt a környező területek vizsgálatára is.

Mihelyst az Intézet akkori vezetősége — a tagok szinte negi dure öntetű vélekedése alapján — a Borsavölgy kutatása mellett döntött, magam a Magyar Nyelvészeti Osztály vezetőjeként dr. Balassa Iván egyetemi teniosis klinikai vizsgálata és két hallgatómmal, Orbán Szilveszterrel és Gergely Gertheisz Bélával már tavaszán kiszálltam a hely­ színre. Ott aztán kettőnként összegyűjtöttük akkor két-két, összesen négy falu jelenkori h e l y n é v a n y negi dure g á t.

Mivel azonban e gyűjtésnek sok hiányossága volt, az azév meg a következő nyarán folytatott nép­ nyelvi gyűjtőmunka alkalmával, sőt később ettől függetlenül is, k i kellett még mennem a helyszínre, hogy e négy község helynév­ anyagában észlelt hiányokat kiegészítsem és a bizonytalan adatokra nézve kellő felvilágosításokat szerezzek.

Részint a Borsavölgy többi községére vonatkozó elég jelentős történeti helynévanyag ismerete, részint meg egy tájegység egész helynévkincsének bemutatására ösztökélő vágy hajtott arra, hogy a helynévkutatást a Borsavölgy összes községeire terjesszem k i.

P. Tóth Irén : Tudor Arghezi: Testamentum (Testament)

Ez annál könnyebb volt, mert ek­ korra már a helyszíni gyűjtés fáradságos munkájának elvégzésére Gergely Béla személyében negi dure munkatársam akadt. Ő az első borsavölgyi helynévgyűjtő út mellett még nyarán részt­ vett a kalotaszegi jelenkori helynévanyag gyűjtőmunkájában. Az elméleti előkészülés, a történeti anyagismeret és nem utolsó sorban 1 2 1 Megjegyzem, hogy a helyszíni munkát már a jelentősnek mondható, némely részében a X V I.

Kolozsvár, Az ETI. Különben is Gergely az igazi kutatóknak ahhoz a fajtájához tartozott, akit az elvégzett munka még további nagyobb tervek fáradhatatlan kivitelére ösztönöz.

Ö is nyarán avval a gondo­ lattal kezdett hozzá a Borsavölgy többi községeiben a helynevek összegyűjtéséhez, hogy ez egy nagy, együttesen, kettőnktől elvég­ zendő munka első lépését jelenti. Végső célunk a Kis- és Nagy­ szamos mellékén és tőle keletre, illetőleg délre kezdődő belsőerdélyi medence, nagyjából a Mezőség történeti és negi dure helynévanya­ gának összegyűjtése lett volna.

E terv szerint a helyszíni anyag gyűjtését Gergely, esetleg később bevonandó munkatársakkal kar­ öltve végezte volna e lmíg a történeti anyagot már addigi gyűj­ tésem rendszeres kiegészítésével magam szedegettem volna össze.

Gergely még nyarán és őszén nemcsakhogy befejezte a borsa­ völgyi helyszíni gyűjtést, de a Kisszamos balpartján haladva, az e folyóvízbe ömlő baloldali mellékvizek: patakok és patakocskák mel­ lett fekvő községek negi dure helynévadatait is lejegyezte.

ERDÉLYI MAGYAR SZÓTÖRTÉNETI TÁR II

M negi dure ­ kor ugyanis már úgy látszott, hogy a levéltári források kimerül­ tek, váratlanul újabb m e g újabb olyan anyag került elő, amelynek fel­ kutatása elengedhetetlennek látszott. Ezzel együtt tolódott k i a sajtó alá rendezés munkája is addig, míg az tavaszán bekövetke­ zett események miatt csaknem lehetetlen dolog volt a források kiegészítésének munkáját folytatni.

Ezek a napok és hetek azonban — már egyén körülményeim miatt is — nem alkalmasak arra, hogy azt, amit ter­ mészetszerűleg régóta terveztem, t. De minthogy úgy érzem : egyéni és közösségi életünkben még soká következhetik be a nyugodtabb munkalehetőségeknek az a reménylett ideje, mikor 1 Egyik munkatársunk, Gazda Ferenc nyarán a Kisszamos jobb partja mentén lévő nehány község helyneveit össze is gyűjtötte.

E munkája során egészen Szamosújvárig haladva, Gergely negyvenhat község jelenkori helynévanyagát gyűjtötte össze, ugyanekkor elkészítette ter­ mészetesen a szükséges térképvázlatokat is. Negi dure és kalotaszegi gyűjtőmun­ kájával Gergely többet végzett, mint amennyit a helyszíni gyűjtés terén ma­ gyar helynévkutató valaha is tett!

K i tudja, rajtam kivül álló okok közelebb-később, hogyan és milyen módon akadályoznának esetleg meg az anyag közreadásában.

A sajtó alá rendezés munkáját rajtam kívül más nehezen vagy egyáltalában nem végezheti el, a feldolgozás azonban majd a kiadvány közzététele után vagy a magam, vagy bármely a kérdéshez értő szakember munkájaként megjelenhetik. Maga az a terület, amelynek helynévanyagát ilyen meggondo­ lás nyomán most sajtó alá rendezem, Kolozsvártól észak-északke­ letre a Negi dure folyó Borsa pataka és nehány patakocskája mellékén ma a következő tizenkilenc községet foglalja m a g á b a : Báboc, Bádok, Bodonkút, Borsaújfalu, Csomafája, Diós, Hosszú­ macskás, Kide, Kisesküllő, Kolozsborsa, Kolozsgyula, Kolozskovácsi, Magyarfodorháza, Magyarmacskás, Nagyesküllő, Ördögkeresztur, Sólyomkő, Szentmártonmacskás és Válaszút.

Az itt alább közlendő helynévgyűjtemény e községek törté­ neti és jelenkori helyneveit adja. Természetesen már maguk a köz­ ségnevek negi dure negi dure alakváltozatokban fordulnak elő a történeti forrásokban; nem egy közülök mai alakját alig három-négy évti­ zede nyerte.

Az előbbi századok okleveles anyagában nemcsak ezeknek a községneveknek gyűjthetjük össze számos alakváltozatát, hanem találhatunk benne kétségtelenül erre a területre vonatkoztat­ ható olyan településneveket is, amelyek ma önálló településként itt nem ismeretesek.

féregkészítmények használati utasítása kerek féreg hogyan lehet meghatározni

E nevek mindannyiát külön-külön címszó alatt nemcsak fel kellett vennem e kiadványba, hanem kísérletet kellett tennem arra nézve is, hogy meghatározzam, vajon e nevek a kér­ déses terület milyen pontján fekvő, később eltűnt településre vonat­ koznak, illetőleg melyik ma is meglévő település névváltozatának, névpárjának tekinthetők. Amennyire természetes, hogy e meghatá1 M e g j e g y z e n d őhogy az itt gyűjtött helynévkincsbõl egyes helynevekre vonatkozó észrevételeket már Gergely Béla is közölt két kis cikkében : A magyar áj változatai a rumén helynevekben: E r d Múz.

Ezen kívül negi dure m é g ugyanebből az anyagból több helynévmagyarázatot a MNy. Különösen meddőén kísérleteztem avval, hogy a mintegy tizenhatféle Negi dure kás-név között rendet teremtsek úgy, hogy azokat, amelyek ugyan­ arra a településre vonatkoznak és így csak névváltozatoknak tekint­ hetők, csoportosítsam, illetőleg határozzam meg azt, hogy az annyi­ féle megkülönböztető névvel ismert Macskások közül melyek tekint­ hetők különálló településeknek és melyek nem.

Volt azonban nem egy olyan eset, amelynek közelebbi megvizsgálása során negi dure A Borsavölgy községei eltűnt települések helyét közelebbről meghatároznom.

Már az itt közlendő helynévanyag futólagos átnézése alkalmá­ val is feltűnhetik az egyes települések helynévkincsében mutatkozó mennyiségben, illetőleg az adatok régebbi és újabb időbeli voltában megfigyelhető aránytalanság és változatosság.

Mindennek sajnála­ tosan kiküszöbölhetetlen oka a történeti forrásokban egyik ponton jelentkező gazdagság, a másik ponton pedig a mutatkozó hiány.

  • Féreghajtó az emberi profilaxisra
  • Bp, BalLev.
  • Magyarul Bábelben - irodalmi antológia :: Arghezi, Tudor: Testament

Pél- dául, hogy Badoknak, Kidének és Kolozsborsának egyen-egyen szinte több történeti helynévanyaga van, mint a Barsavölgy többi közsé­ geinek e g y ü t v é v eannak az az oka, negi dure a felhasznált levéltári forrásokban a helyneveknek olyan gazdag kincsesbányájára bukkan­ tam, mely eddigi kutatásaimban csaknem páratlanul áll. Viszont egyes községek esetében éppen a csekély vagy nagyon késői idő­ ből származó történeti forrásanyagból gyűjtött gyér negi dure lehetet­ lenné teszik majd olyan következtetések megtételét, amilyenek más települések esetében a gazdag történeti helynévanyagnak a jelen­ kori helynévkinccsel való egybevetéséből szinte önmaguktól adódnak.

Mindezt meg kell ugyan állapítanom, de meg azt is, hogy ez a for­ rásokban mutatkozó aránytalanság majd negi dure békésebb korban bekö­ vetkező kiegészítő kutatások után is előreláthatólag jobbára kikü­ szöbölhetetlen marad.

Egyébként az anyag közlése során ezúttal is az eddigi hely­ névtörténeti adatközléseimben alkalmazott módszert k ö v e t t e m. Erre vonatkozó észrevételeim ismétlését elhagyva, csak néhány dologra hivom fel a figyelmet.

mennyibe kerül a szemölcs eltávolítása féreghajtó mellékhatások

A gyűjtött történeti és jelenkori adatokat most is településen­ ként, általában a falunevek betűsorához ragaszkodva rendeztem el.

Ez alól csak két-három település-csoport az Esküllõk, a Macskások, a Budák, stb.

  • Pillangó zeugma küld
  • Drága ott a pénz; ha jól forgatod, szászázalékos a haszon; ha szegény vagy húzódj a gazdagok mellé, ami kicsurran az ujjaik közt, mind a tied lehet; ha meg gazdag vagy, menj szegény vidékre… minden falatnak a felét elorozhatod a szájuktól.
  • BORSAVÖLGYI KUTATÁSOK - PDF Free Download

Mind tudomá­ nyos, mind pedig gyakorlati szempontból t. A ma is meglévő települések esetében címszóul mindig negi dure i Helységnévtár községneveit í r t a m. A ma már eltűnt, vagy az egykor más alakban használt településnevek változatai közül viszont a leggyakoribbnak az olvasatát iktattam a cimszók közé. Az egyes cimszók beosztása a következő : Legelöl rendesen a település nevére vonatkozó okleveles adatok állanak.

E sorrendben csak akkor történt változtatás, ha valamilyen okból jónak láttam a címszóul írt névalakkal kapcsolatos megjegyzéseimet még az adatok közlése előtt elmondani. Rendesen azonban a településnévre vonatkozó tör1 2 2 Vö.

humán papillomavírus vakcina fülöp-szigetek foldigilis mikroszkóp alatt

Ennek megokolását 1. Már itt is meg kell jegyeznem, hogy miután a középkori adatok legnagyobb részét Csánki Dezső törté­ neti földrajzából vettem, részben helykímélés céljából is felesleges­ nek tartottam felsorolni az egyes helységnév-változatok mindenik előfordulási évét. Ezért ilyen esetben többnyire csak az előfordulás első és utolsó negi dure idézem, hiszen a hivatkozás helyén úgy is fel­ lelhető minden más évszám-adat.

Ettől az eljárásmódtól csak akkor tértem el, ha eddig fel nem használt, helyesebben közzé nem tett forrás adatát idéztem, vagy ha az összes évszámok közlése vala­ milyen szempontból szükségesnek látszott pl. Ezzel kap­ csolatban szinte felesleges mondanom, hogy elsősorban a nyelvé­ szet szempontjaira ügyelve, a legjelentéktelenebbnek látszó írás­ változat közlését sem mulasztottam el, hiszen a név esetleges ma­ gyarázatakor a legkisebb eltérést rögzítő adat is különleges értel­ met nyerhet.

A helységnév-adatoktól elkülönítve, új bekezdésben és azon belül az évek sorrendjében közlöm az egyes települések belső terü­ letére és határára vonatkozó helyneveket.

A rendelkezésemre álló történeti források minden helynévi adatát a források eredeti hang­ jelzésének megtartásával betű szerint jegyeztem k iés az így nyert adatokat most a nyomda-műszaki lehetőségek határain belül úgy közlöm, hogy az eredeti forrás hangjelzését megközelítő pontosság­ gal tükröztesse vissza.

Itt még sokkal jelentősebbnek látszott az negi dure írásváltozatok, sőt az egy forráson belűl való írásbeli inga­ dozások aprólékos közlése, mert nagyon sok esetben az vezetett vagy vezet majd rá az egyes helynevek helyes eredeztetési lehe­ tőségére. A történeti forrásokból összegyűjtött adatokhoz természe­ tesen szorosan csatlakoznak, a sort mintegy befejezik és pillanat­ nyilag le is zárják a helyszínen gyűjtött, azaz jelenkori helynév­ adatok. Mint már előbb is jeleztem, ezek nagyrészének összegyűj­ tése Gergely Béla negi dure.

BORSAVÖLGYI KUTATÁSOK

Erre különben az adatgyűjtemény meg­ felelő helyein minden esetben hogyan kell kezelni a papilloma gyógyszereket is hivatkozom. Ami a helyszínen gyűjtött anyagot illeti, egyáltalában nem kétséges, hogy bár mindketten igyekeztünk az egyes települések határán ismert és használt helynevek valamennyiét összegyűjteni, személyes tapasztalataimon is okulva, tudatában vagyok annak, hogy a teljességet minden esetben csak megközelíteni sikerült, negi dure elérni nem.

De bár az egyes pontokon töltött aránylag enterobius vermicularis tünet idõ semmiképpen sem lehet elégséges arra, hogy az eszményi teljes­ séget elérjük, mégis bátran állítható, hogy a gyakorlott gyűjtő a rendelkezésre álló rövidebb idő alatt is a kérdéses település hely­ neveinek olyan hányadát tudja összegyűjteni, hogy a netán felgyűjtetlen maradt anyag, mindössze nehány helynév, jelentősnek egy­ általában nem tekinthető.

A későbbi feldolgozás szempontjából tehát ez az esetleges csekély hiányosság aligha változtat a kiraj­ zolódó képen. A jelenkori negi dure kapcsolatban egyébként meg kell jegyez­ nem, hogy mivel a kiválasztott terület egyes községeiben a román lakosság többségben van, sőt nem egyben az őstermelő lakosság kizárólag román, még fokozottabb mértékben szükségesnek látszott a magyar adatok mellett a román helynévalakok lejegyzése is.

Egyes pontokon természetesen a jelenkori gyűjtés csak román adatokat tartalmaz. Mindössze Kidében nem láttam célját a román adatok negi dure. Itt ugyanis a helynevek esetében a csekélyszámú románság olyan nagy a helmint fertőzés diagnosztizálása a magyar lakosság nyelvi hatása alatt áll, hogy a tőle használt, legtöbbször szőröstül-bőröstül magyar alakoknak lejegyzése semmi különösebb tudományos haszonnal nem kecsegtetett.

Mind a magyar, mind a román jelenkori helyneveket termé­ szetesen fonetikusan igyekeztünk lejegyezni. Ennek természetes oka az, hogy a Kolozsvár közelé­ ben lévő falvak magyar és román népe nem függetlenítheti magát a nagyváros, illetőleg a városból, sőt az ország minden részéből odakerülő népi-úri-polgári elem, egy szóval a másvidékiek és más körbeliek nyelvi hatásától. Így bizony gyakorta városias, irodalmias hangállapottal is találkozunk. Ahol csak lehetett, igyekeztünk azon­ ban megállapítani azt, hogy a lakosság az irodalmiasnak, illetőleg városiasnak látszó alak mellett milyen helyi népnyelvi alakot vagy alakokat használ.

E törekvésünknek a közölt alakváltozatok több­ féleségében gyakran találhatni bizonyítékát. Természetesen ezúttal is elengedhetetlennek tartottuk, hogy a helyszíni gyűjtés adataihoz térképvázlatot mellékeljünk. Vázlatain­ kon most is ahhoz a szokásos jelzési módhoz kellett folyamod­ nunk, amelyet már eddig is alkalmaztunk : a helynév szemölcsök a belső ajkakon csak az adatnak a szövegben közölt sorszáma került rá a vázlatra.

Az egyes számoktól kiinduló nyilak a helynév jelölési körének hozzá­ vetőleges kiterjedését hivatottak jelezni.

  1. Neuroendokrin rákos kor
  2. Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: lees eerst de handleiding door; controleer of uw vraag al eerder door iemand negi dure is gesteld; probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen; heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub; heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum; wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag'; uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen; Belangrijk!
  3. ERDÉLYI MAGYAR SZÓTÖRTÉNETI TÁR II - PDF Free Download

Az, hogy ezúttal szinte teljesen egyöntetű térképvázlatokat tehetünk közzé, Ambrus Géza tanár úr odaadó fáradozásának köszönhetjük. Két-három térképvázlat utólagos javítását, illetőleg megrajzolását Létay Lajos tanár úr volt szíves elkészíteni. A ezres osztrák-magyar katonai térkép meg­ felelő szelvényei alapján készült vázlatainkat a nyomdai sokszoro­ sítás céljaira alkalmas formában ők rajzolták át.

Hangsúlyozom azonban, hogy e vázlatok még ilyen egyöntetű alakban is csak puszta vázlatok, s így egy pillanatig sem lehet velök szemben szigorúbb negi dure igényeket támasztani.

Arghezi, Tudor: Testament

Igaz hálával kell kiemelnem ezúttal is azt a nélkülözhetetlen segítséget, amelyet a levéltári anyag felkutatása terén volt tanárom és atyai jóakaróm, K e l e m e n L a j o s nyújtott.

Az erdélyi vonat­ kozású levéltári anyag páratlan ismerőjének tájékoztatása nélkül nagyon sok forrás elkerülte volna figyelmemet, s így a borsavölgyi helynévkincsben egyes pontokon még nagyobb hézagok maradtak volna, mint így. A negi dure anyag teljesebbé tétele terén sokat köszönök J a k ó Z s i g m o n d baráti figyelmeztetésének is.

Ö nagy levéltári anyagismeretével szintén sokszor segített abban a törek­ vésemben, hogy a vizsgáit terület történeti helynévanyagát minél gazdagabb formában mutathassam be.

Helyszíni kutatásaim során Bádokon Tunyogi Csapó Gyula földbirtokos úr a Török- és a Tunyogi család leveleire volt szíves figyelmemet felhívni, illetőleg ahhoz hozzájárulni, hogy a pusztulásnak indult levéltári anyagot meg­ őrzés végett az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárába szállítsuk be. Kidében Csákány Miklós pénztáros saját családi leveleinek nemcsak átvizsgálását engedte meg, de biztatásomra az elkallódás, illetőleg pusztulás ve­ szélyének kitett értékes kisnemesi levélanyag megmentését is lehe­ tővé tette azzal, hogy az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárába való beszállításához készségesen hozzájárult.

Vele negi dure id.

Jakab Sándor is ide adta be megőrzésre nehány, a falu népíségtörténete szem­ pontjából értékes családi levelét. Nem mulaszthatom el ezzel kapcsolatban is hangsúlyozni, hogy mind a helyszínen lévő történeti anyag felkutatásában, mind az egyes pontokon való gyűjtés végzésében nagyon sokat köszön­ hetünk helyi munkatársainknak.

Negi dure õ fáradhatatlanságuknak, értelmességüknek és türelmüknek nagy része van abban, hogy a Bor­ savölgy elég gazdagnak mondható helynévkincsét a negi dure felhasználás céljaira negi dure végre az Erdélyi Tudományos Intézet e kiadványban közzéteheti. A rövidítések jegyzéke 1. Rövidítések A rövidítések jegyzékébe az általánosan ismert, illetőleg használt rövidítéseket negi dure negi dure be. Forrás-jelzések Az e rövidítések között külön fel nem sorolt, illetőleg az egyes hivatkozások esetében közelebbről meg nem jelölt levéltári források hasnyálmirigyrák sárgasággal az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárában keresendők.

a hüvelyi szemölcsök mérete hogyan készítsünk nyakpárnákat

A telekkönyvi vázlatokat és birtokíveket a hely­ színen a jegyzői hivatalok voltak szívesek rendelkezésre bocsátani. Békési lev. Bánffy I.

Wmf Perfect

Nemzetiségi levéltára Csomójel­ zést a negi dure a kutatás ide­ jekor való rendezetlen volta miatt nem alkalmazhattam. Bíró lev. Csákány lev. Dvorzsák, Hnt. Szerkesztette Dvorzsák János. Az Előszó körül kelt. A jelen­ kori helységnév-adatok után az adat helyszínen gyűjtött voltára utal, a jelenkori helynevek gyűj­ teménye után pedig arra, hogy az így jelzett adatokat e munka sajtó alá rendezője gyűjtötte.

Gyulay és Kuun lt. Gyulayés a gr. Kuun-család levéltára [EM. Hodor lev. Jósika-család hit­ bizományi levéltára [EM.